Ansökan om eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Sorsele kommuns avfallsföreskrifter kan en fastighetsinnehavare beviljas befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Sorsele kommun. Befrielse kan ges under förutsättning att fastighetsinnehavaren själv kan hantera sitt hushållsavfall på ett ur hälsoskydds- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt samt att det finns särskilda skäl för en sådan dispens.

Befrielse från sophämtning

Befrielse från sophämtning innebär att fastighetsägaren inte har sopkärl för sina brännbara hushållsopor. Detta innebär att fastighetsägaren själv hanterar sitt hushållsavfall på ett ur hälsoskydds- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt. Fastighetsägaren kan lämna grovavfall m.m. till kommunens återvinningscentral samt utnyttja kommunens tjänster för information och rådgivning kring avfall.

Vid beviljad befrielse betalar fastighetsinnehavaren grundavgift, en fast årlig avgift, men befrias från hämtningsavgiften.

Beslut om befrielse tidsbegränsas till max 5 år.

För kompostering av hushållsavfall krävs en anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden. För kompostering av trädgårdsavfall krävs ingen anmälan. 

Ansökan om gemensamt kärl hanteras i en separat e-tjänst som handläggs av tekniska verksamhetens kundtjänst.

Allmänt om befrielse

Ett beslut om befrielse kommer att tidsbegränsas till högst 5 år . Önskas fortsatt befrielse efter utsatt tid måste en ny ansökan lämnas in. Befrielse är en personlig dispens som upphör att gälla vid ändrade förhållanden. Fastighetsägaren är själv ansvarig för att meddela detta till kommunen. Om fastigheten disponeras av en hyresgäst är det hyresgästen som ansöker om dispens. Nuvarande renhållningsabonnemang gäller fram till dess att beslut om befrielse fattats. 

Frågor om e-tjänsten

Annika Lindberg
miljo.bygg@sorsele.se
0952-143 28

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa