Ansökan om egensotning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och därtill hörande förordning (2003:789) trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen skiljer på rengöring/sotning och brandskyddskontroll. 
 
Lagen ger kommunen rätt att efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Vid prövningen av om rengöringen/sotningen kan ske på ett betryggande sätt skall hänsyn tas till risksituationen, förbränningsanläggningens komplexitet och den enskildes kunskap. 
 
Brandskyddskontrollen skall ses som en myndighetstillsyn och skall utföras enligt fastställda frister oavsett vem som utför rengöringen/sotningen. Kontrollen utförs av en av kommunen anvisad brandskyddskontrollant.

Frågor om e-tjänsten

Boris Fjellner
boris.fjellner@sorsele.se
0952-14015

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Brandskyddsprotokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa