Visselblåsning - anmälan om misstänkta oegentligheter och missförhållanden i kommunal verksamhet

LÄS MER

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ska Sorsele kommun erbjuda en visselblåsarfunktion. En visselblåsarfunktion innebär att anställda och andra som får kännedom om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang kan göra en anmälan om de misstänker att det förekommer korruption, oegentligheter eller andra missförhållanden av allmänt intresse.

Vad kan anmälas genom visselblåsarfunktionen?

Du kan rapportera om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan handla om sådant som är olagligt, oetiskt eller på annat sätt olämpligt. Det kan till exempel handla om mutor, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon får en privat vinning av sin egen tjänsteutövning. Det kan också röra sig om brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av trakasserier eller diskriminering. Det står i lagen att det ska finnas ett allmänt intresse av att missförhållandena kommer fram och med det menas att allmänheten påverkas negativt eller att missförhållandena rör samhällsviktiga frågor eller värderingar.

Allmänna synpunkter eller klagomål är inte att anse som ett missförhållande. Om du har synpunkter på den verksamhet där du arbetar som inte rör ett missförhållande är det bättre att ta upp det med din chef, facklig organisation eller med skyddsombud.

Vem kan anmäla?

Visselblåsarlagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Med ett arbetsrelaterat sammanhang avses en persons nuvarande eller tidigare arbete i/för offentlig verksamhet, under vilken personen har förvärvat information om missförhållanden. Visselblåsarlagen gäller inte vid rapportering utanför detta sammanhang, till exempel något som man har fått ta del av i egenskap av kund, klient eller elev.

Följande personer kan göra en anmälan i visselblåsarfunktionen och få det skydd som omfattas av Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden:

  • Anställda i Sorsele kommun.
  • Volontärer och praktikanter.
  • Personer som arbetar under överinseende och ledning av entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer som Sorsele kommun har upphandlat.
  • Personer som tidigare har arbetat under överinseende och ledning av entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer som Sorsele kommun har upphandlat.
  • Egenföretagare som Sorsele kommun har en pågående upphandling med.
  • Personer som är i en rekryteringsprocess till kommunen och personer som har avslutat sin anställning hos Sorsele kommun.
  • Personer som tillhör ett företag och som är i en process för att ingå avtal med kommunen för att tillhandahålla tjänster åt kommunen.

Visselblåsarens skydd

Lagen innebär att visselblåsare skyddas på olika sätt. En visselblåsare får inte utsättas för repressalier, det vill säga bestraffning eller dålig behandling, på grund av att denne har rapporterat om missförhållanden. Detta skydd omfattar också personer som har hjälpt till i rapporteringen eller andra som har kopplingar till den rapporterande personen, som familjemedlemmar och kollegor. Juridiska personer - företag och organisationer - som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till, omfattas också av detta skydd.

Hur ska anmälan göras?

En person som skickar en anmälan genom visselblåsartjänsten behöver inte ha bevis för sin misstanke, men hen måste vara uppriktig och aldrig rapportera mer än vad som är nödvändigt för ändamålet. Inga anklagelser får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk. Inga känsliga uppgifter ska lämnas om personer som nämns i anmälan om det inte behövs för att förklara den misstanke som anmälan handlar om. 

Så hanteras din anmälan

Du som tillhör någon av kategorierna av personer som skyddas av visselblåslagen kan anmäla skriftligt via Sorsele kommuns visselblåsafunktion begära en tidsbokning för att lämna din anmälan via telefon eller möte. Din anmälan tas emot av arbetsgruppen av visselblåsartjänsten som utgörs av HR-chef och kommunchef.

Alla inkomna rapporter är allmän handling och kan begäras ut. Däremot är visselblåsarens identitet sekretesskyddad och skulle en handling begäras ut kommer visselblåsarens identitet, uppgifter som gör att visselblåsarens identitet kan röjas samt eventuellt andra namn som bistått visselblåsaren vid rapporteringen att maskas. Sekretess gäller även för andra inblandade i ärendet, förutsatt att det inte är klarlagt att uppgiften kan röjas utan att personerna ifråga lider men vid ett offentliggörande.

Om du rapporterar muntligt direkt med ansvarig för visselblåsarfunktionen kan det göras antingen via telefon eller ett fysiskt möte. Vi kommer med ditt samtycke att upprätta en transkribering av samtalet. Du kommer därefter att få läsa igenom transkriberingen och kontrollera den, eventuellt rätta den samt godkänna den genom att underteckna den.

Vi kommer att bekräfta din rapportering inom senast sju dagar från att du rapporterat och vi kommer att återkoppla i ärendet senast tre månader efter att du har rapporterat ärendet, såvida anmälan inte är anonym då återkoppling inte är möjlig.

Frågor om e-tjänsten

Tf. Kommunchef Jan Ask
jan.ask@sorsele.se
www.sorsele.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@sorsele.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa